kvkk aydınlatma metni

KVKK Aydınlatma Metni

YASEMİN YAPANAR (BİLİNÇLİ GEYİK) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla YASEMİN YAPANAR tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi, 11. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, www.bilincligeyik.com internet adresinde paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Hangi Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Nasıl Kullanıyoruz?

Kimlik bilgileri (ör: ad, soyad,) iletişim bilgileri (ör: telefon numarası, e-posta adresi), bizimle mail aracılığıyla iletişime geçen diğer kişilerden; kimlik ve iletişim bilgileri ile bize iletilen mesaj içeriğindeki bilgiler.

Kişisel verileriniz YASEMİN YAPANAR tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin (bilgi, haber paylaşımına yönelik e-mail gönderimi) Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi ve yaşanan sorunların giderilmesi,

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi ve işlem güveliği sağlanarak kötü amaçlı kullanımların önlenmesi

Aydınlatma beyanımız gibi hukuki metinlerdeki değişikliklerin size bildirilmesi, hizmetlerimizle ilgili memnuniyet derecenizin ölçümlenmesi.

Elektronik (internet/mobil vs.) ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

İletişim için gerekli bilgilerin kaydedilmesi, veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi,

KVKK'dan doğan yükümlülüklerimizi yerine get

irilebilmesi ve mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz; internet sitesindeki üyelik formunu, üyelik bilgileri sayfasını doldurmanız, internet sitemizi kullanımınız vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla,

Herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçmeniz veya hizmetlerimizle etkileşimde bulunmanız halinde ilgili iletişim kanalı üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, YASEMİN YAPANAR tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Takip ettiğiniz içeriklerin size özel hale getirilebilmesi için temel kimlik ve iletişim bilgilerinize yayıncılar tarafından erişilebilmektedir. Fakat içeriğe ilişkin aboneliğin sonlandırılmasından itibaren kişisel bilgilerinize erişim sağlanamamaktadır.

Yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Bu veriler aynı zamanda destek hizmeti sağlayıcı ekibimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Hangi Haklarınız Bulunmakta ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla selam@bilincligeyik.com veya AYDINLI-KOSB MAH. MELEK ARAS BLV. NO: 45 TUZLA/ İSTANBUL Adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yazılı adrese noter aracılığıyla, elden ya da mail adresimize elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: YASEMİN YAPANAR

Adres: AYDINLI-KOSB MAH. MELEK ARAS BLV. NO: 45 TUZLA/ İSTANBUL

Mail: selam@bilincligeyik.com

Tarafımız, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Son güncelleme tarihi 18.03.2023’tür.